Korona

Smitteverntiltak

Regjeringa har bestemt at alle vidaregåande skular er på grønt nivå  frå og med mandag 17.januar

Det inneber:

 1. Ingen sjuke skal møte på skulen
 2. God hygiene og normalt reinhald
 3. Kontaktreduserande tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
  Avstand mellom tilsette
  Vanleg organisering av klassar/grupper og skulekvardag

På grønt nivå kan eksamen avviklast som normalt.

Fakta om unntak frå fråversreglar:

* Elevar med symptom på sjukdom treng ikkje å gå til lege for å få dokumentere fråveret.

* Alt fraver av helsegrunnar kan dokumenterast med eigenmelding for myndige elevar, og melding frå føresette for dei under 18 år.

* Fråver av helsegrunnar skal ikkje førast på vitnemål og kompetansebevis.

* Det gjeld også covid-19-relatert fråver som testing og karantene.

* Reglane er de same som gjaldt i nesten heile forrige skuleår fram til 11. oktober i år.

* Elevar som har vore sjuke etter 11. oktober og fram til i dag, får sletta fråveret.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Har du stort fråver? Pass på at du har nok vurdering i faga dine!

 

 • Handvask: Vask deg ofte med såpe og vatn. Skru igjen vannkranen med papir.
 • Handvask/-desinfeksjon skal gjennomførast:
  • Ved ankomst skule
  • Før måltid/ mathandtering
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synleg skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pussa nasen)
  • Etter kontakt med dyr
 • Elevar og tilsette som har milde luftvegssymptom og som føler seg sjuk, skal ikkje møte på skulen, men halde seg heime til allmenntilstanden er god. Elevar og tilsette kan kome tilbake til skulen når dei føler seg friske og feberfri, sjølv om dei framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjonar.
 • Er du framleis sjuk etter 2 dagar, kontakt legen, så får du teste deg på legekontoret. 
 • Elevar: Vurdér om du er frisk nok til å gjere oppgåver heime, avtal dette med din kontaktlærar, som kan informere faglærarane. Fråværet kan i så fall registrerast som avtalt studiearbeid, slik at du unngår fravær
 • Tilsette: Vurdér om du er frisk nok til å ha nettundervisning med dine elevar. Avtal med din leiar.
 • Symptom på covid-19 kan vere milde og vanskelege å skille frå andre luftvegs-infeksjonar. Covid-19 smittar hovudsakleg via dråpe- og kontaktsmitte. Det er fyrst og fremst personar med symptom som er smittsomme, og smittefaren er størst idet symptom oppstår.
 • Dei mest vanlege symptoma på covid-19 er feber, hoste og tungt å puste. Les meir om symptom her

 

Snarvegar